פרסית מילים שהגייתן בהמתנה מهماوردی לبغنو)

שפה: פרסית [پارسی] בחזרה לפרסית