הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לпсыӏэрышэ псыӏэрышэ
 • הקלט הגייה לар дауэ? ар дауэ?
 • הקלט הגייה לтэмакъыдзэ тэмакъыдзэ
 • הקלט הגייה לбдзэху бдзэху
 • הקלט הגייה לпэублэ пэублэ
 • הקלט הגייה לадыгэбзэ зэгъащӏэ адыгэбзэ зэгъащӏэ
 • הקלט הגייה לягъуэт ягъуэт
 • הקלט הגייה לлӏэнхуэкӏуэ лӏэнхуэкӏуэ
 • הקלט הגייה לхуэкӏуэн хуэкӏуэн
 • הקלט הגייה לуэгутеуэ уэгутеуэ
 • הקלט הגייה לабы и шынэхъыщӏэт абы и шынэхъыщӏэт
 • הקלט הגייה לабгъуэхэр ящӏ абгъуэхэр ящӏ
 • הקלט הגייה לӏуэхукӏэ къэкӏуэн ӏуэхукӏэ къэкӏуэн
 • הקלט הגייה לӏыхьэ щанэр етын хуейщ ӏыхьэ щанэр етын хуейщ
 • הקלט הגייה לи фэр апщыгъуэм нэхъ ӏейт и фэр апщыгъуэм нэхъ ӏейт
 • הקלט הגייה לминрэ щибгъурэ пщыкӏутхурэ минрэ щибгъурэ пщыкӏутхурэ
 • הקלט הגייה לкхъухьышхуэ кхъухьышхуэ
 • הקלט הגייה לмелуан кхъухь мелуан кхъухь
 • הקלט הגייה לмелуанипщӏ мелуанипщӏ
 • הקלט הגייה לӏут ӏут
 • הקלט הגייה לхэдзыпхъэ хэдзыпхъэ
 • הקלט הגייה לхэдзын хэдзын
 • הקלט הגייה לягъэкӏуэщӏ ягъэкӏуэщӏ
 • הקלט הגייה לзызгъэгусащ зызгъэгусащ
 • הקלט הגייה לщэджэщагъэ щэджэщагъэ
 • הקלט הגייה לджэду цӏыкӏу джэду цӏыкӏу
 • הקלט הגייה לцӏыху лъэпкъ цӏыху лъэпкъ
 • הקלט הגייה לсыту дигу хэбгъэхъуа сыту дигу хэбгъэхъуа
 • הקלט הגייה לпсэущхьэшх псэущхьэшх
 • הקלט הגייה לхадэр тӏын хадэр тӏын
 • הקלט הגייה לфэтэр фэтэр
 • הקלט הגייה לфыуэ зэпыщхьэхукӏын фыуэ зэпыщхьэхукӏын
 • הקלט הגייה לӏэдэж ӏэдэж
 • הקלט הגייה לгъущӏ цӏырхъ гъущӏ цӏырхъ
 • הקלט הגייה לусхудэшкъым усхудэшкъым
 • הקלט הגייה לукъэпсэлъа? укъэпсэлъа?
 • הקלט הגייה לкъэпсэлъэн къэпсэлъэн
 • הקלט הגייה לтӏыгъэ тӏыгъэ
 • הקלט הגייה לтрактордэс трактордэс
 • הקלט הגייה לтесэн тесэн
 • הקלט הגייה לсыроджэгу сыроджэгу
 • הקלט הגייה לсотхъэ сотхъэ
 • הקלט הגייה לгъэжьэжьэн гъэжьэжьэн
 • הקלט הגייה לщхьэц тхъуа щхьэц тхъуа
 • הקלט הגייה לеӏуатэ еӏуатэ
 • הקלט הגייה לнэщӏ мазэ нэщӏ мазэ
 • הקלט הגייה לбжэн хужь бжэн хужь
 • הקלט הגייה לмэ гуакӏуэ мэ гуакӏуэ
 • הקלט הגייה לплӏэ тепхъуэ плӏэ тепхъуэ
 • הקלט הגייה לжэуап етыжын жэуап етыжын