פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
13/05/2015 divisés en deux catégories [fr] הגייה divisés en deux catégories 0 הצבעות
13/05/2015 numération hébraïque [fr] הגייה numération hébraïque 0 הצבעות
13/05/2015 mauvaises interprétations [fr] הגייה mauvaises interprétations 0 הצבעות
13/05/2015 au cours de l'Antiquité [fr] הגייה au cours de l'Antiquité 0 הצבעות
13/05/2015 La nouvelle recommandation [fr] הגייה La nouvelle recommandation 0 הצבעות
13/05/2015 meilleure maîtrise [fr] הגייה meilleure maîtrise 0 הצבעות
13/05/2015 opérations ultérieures [fr] הגייה opérations ultérieures 0 הצבעות
13/05/2015 priorité prédéfinies [fr] הגייה priorité prédéfinies 0 הצבעות
13/05/2015 lever l'ambiguïté [fr] הגייה lever l'ambiguïté 0 הצבעות
13/05/2015 l'usage perdure aujourd'hui [fr] הגייה l'usage perdure aujourd'hui 0 הצבעות
13/05/2015 sans fautes d’orthographe [fr] הגייה sans fautes d’orthographe 0 הצבעות
13/05/2015 conclusions de l’enquête [fr] הגייה conclusions de l’enquête 0 הצבעות
13/05/2015 suppression des parenthèses [fr] הגייה suppression des parenthèses 0 הצבעות
13/05/2015 expressions archaïques [fr] הגייה expressions archaïques 0 הצבעות
13/05/2015 notation algébrique [fr] הגייה notation algébrique 0 הצבעות
13/05/2015 en toutes lettres sur un chéquier [fr] הגייה en toutes lettres sur un chéquier 0 הצבעות
13/05/2015 Supplément alphanumérique cerclé [fr] הגייה Supplément alphanumérique cerclé 0 הצבעות
13/05/2015 à la règle et au compas [fr] הגייה à la règle et au compas 0 הצבעות
13/05/2015 de la gauche vers la droite [fr] הגייה de la gauche vers la droite 0 הצבעות
13/05/2015 au fur et à mesure [fr] הגייה au fur et à mesure -1 הצבעות
13/05/2015 bien dans sa peau [fr] הגייה bien dans sa peau 0 הצבעות
13/05/2015 Complétez le formulaire [fr] הגייה Complétez le formulaire 0 הצבעות
13/05/2015 obligations environnementales [fr] הגייה obligations environnementales 0 הצבעות
13/05/2015 lors de l'entretien [fr] הגייה lors de l'entretien 0 הצבעות
13/05/2015 certifiée conforme à la norme Qualité [fr] הגייה certifiée conforme à la norme Qualité 0 הצבעות
13/05/2015 challenge positif [fr] הגייה challenge positif 0 הצבעות
13/05/2015 empreinte écologique [fr] הגייה empreinte écologique 0 הצבעות
13/05/2015 le rôle de chacun [fr] הגייה le rôle de chacun 0 הצבעות
13/05/2015 quasiment intarissable [fr] הגייה quasiment intarissable 0 הצבעות
13/05/2015 économie locale [fr] הגייה économie locale 0 הצבעות