שפת היום

איסלנדית [is]

מספר הדוברים:
300.000
מספר הדוברים בפורבו:
355
מילים שנהגו:
17.753
מילים שיש להגות:
23.028