שפת היום

אפריקאנס [af]

מספר הדוברים:
7.225.000
מספר הדוברים בפורבו:
462
מילים שנהגו:
5.827
מילים שיש להגות:
641