שפת היום

הוואי [haw]

מספר הדוברים:
2.000
מספר הדוברים בפורבו:
256
מילים שנהגו:
555
מילים שיש להגות:
813