שפת היום

Lozi [loz]

מספר הדוברים:
612.000
מספר הדוברים בפורבו:
6
מילים שנהגו:
21
מילים שיש להגות:
39

Join our community