שפת היום

בנגלית [bn]

מספר הדוברים:
260.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
516
מילים שנהגו:
5.131
מילים שיש להגות:
4