שפת היום

מין דונג [cdo]

מספר הדוברים:
9.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
39
מילים שנהגו:
1.898
מילים שיש להגות:
2.232