שפת היום

יוונית עתיקה [grc]

מספר הדוברים:
n/a
מספר הדוברים בפורבו:
164
מילים שנהגו:
118.381
מילים שיש להגות:
31